Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. Timoteovi 1

« 1. Timoteovi 5

» 2. Timoteovi 2

 

1Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše podle zaslíbení života, který je v Kristu Ježíši, 2Timoteovi, milovanému synu: Milost, milosrdenství, pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána. 3Děkuji Bohu, jemuž sloužím s čistým svědomím jako moji předkové, když tě neustále připomínám ve svých modlitbách dnem i nocí. 4Vzpomínám na tvé slzy a toužím tě spatřit, abych byl naplněn radostí. 5Připomenul jsem si tu upřímnou víru, která je v tobě; ta nejprve přebývala v tvé babičce Loidě a v tvé matce Eunice a jsem přesvědčen, že přebývá i v tobě. 6Z toho důvodu ti připomínám, abys rozněcoval Boží dar, který je v tobě skrze vzkládání mých rukou. 7Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci a lásky a rozvahy. 8Nestyď se tedy za svědectví našeho Pána ani za mne, jeho vězně, nýbrž spolu se mnou snášej útrapy pro evangelium podle moci Boží; 9on nás zachránil a povolal svatým povoláním ne podle našich skutků, nýbrž podle vlastního předsevzetí a podle milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy 10a která se nyní ukázala zjevením našeho Zachránce Krista Ježíše. On zničil smrt a skrze evangelium vyvedl na světlo život a neporušitelnost. 11K tomu jsem já byl ustanoven hlasatelem a apoštolem a učitelem národů. 12Proto také toto snáším, ale nestydím se za to; vím, komu jsem uvěřil, a jsem přesvědčen, že on je mocen ochránit to, co jsem mu svěřil, až do onoho dne. 13Měj za příklad zdravých slov to, co jsi slyšel ode mne ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši. 14Ten krásný svěřený poklad zachovej skrze Ducha Svatého, který v nás přebývá. 15Víš o tom, že se ode mne odvrátili všichni, kdo jsou v Asii, mezi nimi Fygelos a Hermogenés. 16Kéž Pán prokáže milosrdenství domu Oneziforovu, protože mě často občerstvil a nestyděl se za mé řetězy, 17nýbrž když přišel do Říma, usilovně mě hledal, až mě nalezl. 18Kéž mu Pán dá, aby našel milosrdenství od Pána v onen den. A jak veliké služby mi prokázal v Efesu, víš nejlépe sám.

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.