Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. Korintským 6

« 2. Korintským 5

» 2. Korintským 7

 

1Jako Boží spolupracovníci vás také napomínáme, abyste Boží milost nepřijali nadarmo. 2Neboť praví: ‚Ve vítaný čas jsem tě vyslyšel a v den záchrany jsem ti pomohl.‘ Hle, nyní je nanejvýš vítaný čas, hle, nyní je den záchrany. 3Nikomu nedáváme v ničem důvod k pohoršení, aby tato služba nebyla pohaněna. 4Ve všem se představujeme jako Boží služebníci: v mnohé vytrvalosti, v souženích, v tlacích, v úzkostech, 5v ranách, ve vězeních, ve zmatcích, v těžkých pracích, ve bděních, v postech, 6v čistotě, v poznání, v trpělivosti, v dobrotě, v Duchu svatém, v lásce bez přetvářky, 7ve slovu pravdy, v moci Boží; skrze zbroj spravedlnosti v pravici i v levici, 8skrze slávu i potupu, skrze pomluvu i pochvalu, jako svůdcové, a přece pravdiví, 9jako neznámí i uznávaní, jako umírající -- a hle, jsme naživu, jako trestaní, ale ne usmrcovaní, 10jako zarmucovaní, avšak stále se radující, jako chudí, avšak mnohé zbohacující, jako nic nemající, a přece všechno vlastnící. 11Pro vás, Korinťané, se otevřela naše ústa a rozšířilo se naše srdce. 12Nejste tísněni v nás, jste tísněni ve svém nitru. 13Na oplátku -- říkám to jako dětem -- rozšiřte i vy svá srdce. 14Nebuďte zapřaženi do cizího jha s nevěřícími. Neboť co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké je společenství světla s tmou?15Jaký je souzvuk Krista s Belialem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? 16Jaké spojení svatyně Boží s modlami? Neboť vy jste svatyní Boha živého, jak řekl Bůh: ‚Budu bydlet uprostřed nich a procházet se mezi nimi, a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.‘ 17Proto ‚vyjděte z jejich středu a oddělte se,‘ praví Pán, ‚a nečistého se nedotýkejte; a já vás přijmu 18a budu vám Otcem a vy mi budete syny a dcerami‘, praví Pán Všemohoucí.

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.