Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Timoteovi 1

« 2. Tesalonickým 3

» 1. Timoteovi 2

 

1Pavel, apoštol Krista Ježíše podle příkazu Boha, našeho Zachránce, a Krista Ježíše, naší naděje, 2Timoteovi, vlastnímu synu ve víře: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce našeho a Krista Ježíše, Pána našeho. 3Když jsem cestoval do Makedonie, vybídl jsem tě, abys zůstal v Efesu a nařídil jistým lidem, aby neučili odchylným naukám 4a nezabývali se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k hloubání než k Boží správě, která spočívá na víře.5Cílem tohoto nařízení je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. 6Od toho se někteří odchýlili a obrátili se k prázdnému mluvení. 7Chtějí být učiteli Zákona, a nechápou ani to, co říkají, ani to, o čem se tak jistě vyslovují. 8Víme, že Zákon je dobrý, když ho někdo užívá náležitě 9a je si vědom toho, že Zákon není dán pro spravedlivého, nýbrž pro lidi, co porušují zákon, a nepoddajné, bezbožné a hříšné, pro lidi nesvaté a světské, pro otcovrahy a matkovrahy, pro vrahy vůbec, 10smilníky, lidi praktikující homosexualitu, únosce, lháře, křivopřísežníky, a co ještě jiného se příčí zdravému učení 11podle evangelia slávy blahoslaveného Boha, které mi bylo svěřeno. 12Děkuji tomu, který mne posilnil, Kristu Ježíši, našemu Pánu, že mě uznal za spolehlivého a ustanovil ke službě, 13ačkoli jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. Došel jsem však milosrdenství, protože jsem to činil z nevědomosti v nevěře. 14A tím hojněji se projevila milost našeho Pána s vírou a láskou, která je v Kristu Ježíši. 15Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Z nich jsem já první, 16avšak proto jsem došel milosrdenství, aby Kristus Ježíš na mně prvním ukázal veškerou svou trpělivost jako příklad pro ty, kdo v něho budou věřit k životu věčnému. 17Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému moudrému Bohu čest a sláva na věky věků. Amen. 18Toto nařízení svěřuji tobě, můj synu Timoteji, na základě předešlých proroctví o tobě, abys s jejich posilou bojoval dobrý boj, 19maje víru a dobré svědomí, jímž někteří pohrdli, a proto ztroskotali ve víře. 20Patří k nim Hymenaios a Alexandr, které jsem vydal Satanu, aby se naučili nerouhat.

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.