Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Tesalonickým 5

 

« 1. Tesalonickým 4

» 2. Tesalonickým 1

 

1O časech a dobách, bratři, nepotřebujete, aby vám bylo psáno. 2Vždyť sami přesně víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. 3Když lidé budou říkat: ‚Pokoj a bezpečí‘, tehdy na ně náhle přijde zkáza jako porodní bolesti na těhotnou ženu, a jistě neuniknou. 4Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den přepadl jako zloděj. 5Neboť vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani tmě. 6Proto tedy nespěme jako ti ostatní, nýbrž buďme bdělí a střízliví. 7Vždyť ti, kdo spí, spí v noci, a ti, kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. 8My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečeni v pancíř víry a lásky a v přilbu naděje spasení. 9Neboť Bůh nás nepostavil k hněvu, nýbrž k získání spasení skrze našeho Pána Ježíše Krista, 10který za nás zemřel, abychom my, ať bdíme nebo spíme, žili spolu s ním. 11Proto se navzájem povzbuzujte a budujte jeden druhého, jak to již činíte. 12Žádáme vás, bratři, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi namáhavě pracují, jsou vašimi představenými v Pánu a napomínají vás. 13Převelice si jich v lásce važte pro jejich práci; žijte mezi sebou pokojně. 14Vyzýváme vás, bratři, napomínejte neukázněné, potěšujte malomyslné, ujímejte se slabých, mějte trpělivost se všemi. 15Hleďte, aby nikdo neodplácel nikomu zlým za zlé, ale vždy usilujte o dobro k sobě navzájem i vůči všem. 16Vždycky se radujte. 17Neustále se modlete. 18Ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. 19Ducha neuhašujte. 20Proroctvími nepohrdejte. 21Všechno však zkoušejte; co je dobré, to pevně držte, 22a všeho, co vypadá zle, se vystříhejte. 23A sám Bůh pokoje kéž vás celé posvětí a celého vašeho ducha i duši i tělo kéž zachová bez poskvrny až k příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 24Věrný je ten, kdo vás povolává; on to také učiní. 25Bratři, modlete se též za nás. 26Pozdravte všechny bratry svatým políbením. 27Zavazuji vás přísahou v Pánu, abyste tento list dali přečíst všem svatým bratřím. 28Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi. Amen. // Pozdrav

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.