Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Petrova 4

« 1. Petrova 3

» 1. Petrova 5

 

1Když tedy Kristus za nás trpěl v těle, i vy se vyzbrojte týmž smýšlením, totiž že ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem, 2abyste po zbývající čas života v těle již nežili podle lidských žádostí, nýbrž podle Boží vůle. 3Dost již zajisté na tom, že jste v uplynulém čase života vykonávali vůli pohanů, když jste žili v bezuzdnostech, v žádostech, v opilství, v hýření, v pitkách a v nedovoleném uctívání model. 4Proto se diví, že s nimi neběháte do téhož proudu prostopášnosti, a urážejí vás. 5Ti vydají počet tomu, kdo je připraven soudit živé i mrtvé. 6Vždyť proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým, aby žili podle Boha v Duchu, ačkoli byli podle lidí v těle odsouzeni. 7Konec všeho se přiblížil. Staňte se tedy rozvážnými a střízlivými k modlitbám. 8Především k sobě mějte vroucí lásku, neboť láska přikrývá množství hříchů. 9Buďte jedni k druhým pohostinní, a to bez reptání. 10Dary milosti, podle toho, jak jej každý přijal, si služte navzájem jako dobří správci rozličné Boží milosti. 11Mluví-li někdo, ať mluví jakožto Boží výroky. Slouží-li někdo, ať slouží ze síly, kterou poskytuje Bůh, aby byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva a moc na věky věků. Amen. 12Milovaní, nedivte se té výhni zkoušek mezi vámi, která vám nastává, jako by se vám dálo něco divného, 13ale když máte podíl na Kristových utrpeních, radujte se, abyste se stejně radovali a jásali i při zjevení jeho slávy. 14Jste-li tupeni pro jméno Kristovo, jste blahoslavení, neboť na vás spočívá Duch slávy a moci, Duch Boží. 15Ať nikdo z vás netrpí jako vrah nebo zloděj nebo zločinec nebo jako pletichář. 16Jestliže však trpí jako křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha v tomto jménu. 17Neboť je čas, aby soud začal od domu Božího. Tedy jestliže nejprve od nás, jaký bude konec těch, kteří jsou neposlušni Božího evangelia? 18A ‚jestliže je stěží zachráněn spravedlivý, kde se ukáže bezbožník a hříšník?‘ 19Proto i ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať v konání dobra svěří své duše věrnému Stvořiteli.

 

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.