Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Korintským 14

Mluvení v jazycích, mluvení v jazyku a prorokování (14,1-40)

(2) Kázání (V. Koplík) 

1Usilujte o lásku a dychtěte po duchovních projevech, nejvíce však, abyste prorokovali. 2Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu; nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství. 3Kdo však prorokuje, mluví lidem k budování, povzbuzení a útěše. 4Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe, ale kdo prorokuje, buduje církev. 5Chci, abyste všichni mluvili jazyky, avšak ještě více, abyste prorokovali. Kdo prorokuje, je větší než ten, kdo mluví jazyky, ledaže by i vykládal, aby se budovala církev. 6Tedy, bratři, kdybych k vám přišel a mluvil jazyky, co vám prospěji, když bych k vám nepromluvil ve zjevení, v poznání, v proroctví nebo vyučování? 7Stejně je tomu i s neživými nástroji vydávajícími zvuk, ať už s flétnou nebo s lyrou Kdyby nevydávaly různé tóny, jak by se poznalo, co se na flétnu nebo na lyru hraje? 8A kdyby polnice vydala nejasný zvuk, kdo by se chystal k boji? 9Tak i vy: Jestliže jazykem nevydáte jasné slovo, jak se pozná, co bylo řečeno? Neboť budete mluvit do větru. 10Vždyť na světě je tolik druhů jazyků, a žádný není bez významu. 11Jestliže neznám význam jazyka, budu cizincem pro toho, kdo mluví, a ten, kdo mluví, bude cizincem pro mne. 12Tak i vy, poněvadž horlivě usilujete o duchovní projevy, snažte se, abyste se v nich rozhojňovali pro budování církve. 13Proto kdo mluví jazykem, ať se modlí, aby mohl také vykládat. 14Neboť když se modlím jazykem, můj duch se modlí, avšak má mysl je bez užitku. 15Co tedy? Budu se modlit duchem, ale budu se modlit i myslí; budu zpívat chvály duchem, ale budu zpívat chvály i myslí. 16Neboť kdybys dobrořečil jen duchem, jak by mohl přítomný prostý člověk k tvému díkůvzdání říci ‚Amen‘, když neví, co říkáš? 17Ty sice dobře děkuješ, ale ten druhý tím není budován. 18Děkuji Bohu, že mluvím jazyky více než vy všichni; 19ale v církvi -- abych poučil i druhé -- chci raději promluvit pět slov svou myslí než deset tisíc slov v jazyku. 20Bratři, ve svém myšlení nebuďte jako děti; ve zlém buďte jako nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí. 21V Zákoně je napsáno: ‚ Jinými jazyky a rty cizinců budu mluvit k tomuto lidu, ale ani tak mě nebudou poslouchat,‘ praví Pán. 22Jazyky nejsou tedy znamením pro věřící, nýbrž pro nevěřící, proroctví však není pro nevěřící, nýbrž pro věřící. 23Když by se tedy sešel celý sbor a všichni by mluvili jazyky, a vešli by prostí lidé nebo nevěřící, cožpak neřeknou, že blázníte?24Ale když budou všichni prorokovat a vejde někdo nevěřící nebo neznalý, bude ode všech usvědčován a ode všech souzen. 25Budou se odhalovat skryté věci jeho srdce, a tak padne na tvář, pokloní se Bohu a vyzná: ‚Vskutku, mezi vámi je Bůh!‘ 26Co z toho tedy plyne, bratři? Když se sejdete, každý z vás má chvalozpěv, má učení, má zjevení, má jazyk, má výklad; všechno ať je k budování. 27Mluví-li někdo jazykem, ať mluví dva nebo nejvýše tři, a to jeden po druhém, a jeden ať vykládá. 28A jestliže tam není vykladač, ať ve shromáždění mlčí; ať mluví k sobě a k Bohu. 29Proroci ať mluví dva nebo tři a ti ostatní ať rozsuzují. 30A když by dostal zjevení jiný, který tam sedí, ať ten první umlkne. 31Jeden po druhém můžete všichni prorokovat, aby se všichni učili a všichni byli povzbuzováni. 32Duchové proroků se podřizují prorokům, 33neboť Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. Jako ve všech shromážděních svatých, 34vaše ženy nechť ve shromážděních mlčí. Nedovoluje se jim, aby mluvily; ať jsou podřízené, jak praví i Zákon. 35Chtějí-li se něco naučit, ať se ptají doma svých mužů. Je totiž neslušné, aby žena mluvila ve shromáždění. 36Vyšlo snad Boží slovo od vás? Nebo přišlo jen k vám samotným? 37Považuje-li se někdo za proroka nebo duchovního člověka, ať uznává, že to, co vám píšu, je Pánovo přikázání. 38Jestliže to někdo neuznává, sám nebude uznáván. 39A tak, moji bratři, horlivě se snažte prorokovat a nebraňte mluvit jazyky. 40Všechno ať se děje slušně a spořádaně.

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.